Happy Friendship Day 2016 Messages SMS Quotes Images Pics For Whatsapp Status / Dp

Happy Friendship Day 2016 Messages SMS Quotes Wishes Shayari For Whatsapp Status / Whatsapp Dp | Happy Friendship Day Images Pictures Pics Photos HD Wallpapers Greetings Cards Free Download

30+ Friendship Day Whatsapp Status Quotes Wishes In Hindi, Tamil, Marathi, Punjabi

Friendship Day Whatsapp Status Quotes Wishes In Hindi, Tamil, Marathi, Punjabi – Friendship is one of the most beautiful relationships in the world. It is a special day to celebrate friendship and let your friends know how much you really care and love them. On this day millions of people offers bunch of adorable gifts to their beloved friends in order to make their relationship bond everlasting. Every year many people across the globe commemorate this lovely occasional event with greatest enthusiasm and passion.

Friendship Day Whatsapp Status

Friendship Day Status for Whatsapp – Life without friends is just impossible for each one of us. But in the huge list of friends, there might be a few extra special ones who play most crucial roles in our lives, whom we treat as our best buddies. With whom we can share our secrets as well as each and every minute incidence which happen in our life. Friendship day is most significant day to recollect happy moments that you spend together. So, to express your affection and thanks to your dearest friend, you can use our wonderful collection of Friendship day whatsapp status that we have gathered below.

Friendship Day Whatsapp Status

Friendship Day Whatsapp Status

Wè mèt ìt wàs Luck! Wè tàlkèd ìt wàs CHÀNCÈ! Wè bècàmè frìènds ìt wàs DÈSTÌNY! Wè àrè stìll frìènds ìt ìs FÀÌTH! Wè wìll àlwàys bè frìènds ìts à PROMÌSÈ! Happy Friendship Day ..!!

Thè rèlàtìon bètwèèn onè hèàrt ànd ànothèr hèàrt ìs càllèd lovè,  but thè rèlàtìon bètwèèn hèàrt ànd hèàrtbèàt ìs càllèd Frìèndshìp.
Happy Friendship Day …!!

Friendship Day Whatsapp Status

Friendship Day Whatsapp Status

Èàch frìènd rèprèsènts à world ìn us, à world possìbly not born untìl thèy àrrìvè, ànd ìt ìs only by thìs mèètìng thàt à nèw world ìs born.”
Happy Friendship Day …!!

Friendship is not a big fire which burns all day. Its a small lamp, that burns till the last day of life. Happy Friendship Day.

Friendship Day Whatsapp Status

Friendship Day Whatsapp Status

There is a gift that gold cannot buy a blessing that’s rare & true. that’s d gift of a wonderful friend like d friend that i have in u!!  Happy Friendship Day!!

A true friend is someone who never gets tried of listening to your pointless dramas over and over again.

Friendship Day Status Quotes in Hindi, Punjabi

Friendship Day Quotes Status – Friendship day is a most essential occasion of the year to appreciate and give a tribute to that adorable person without whom we are incomplete. So, this year’s Friendship day acknowledge the importance of having friends in your life and honor the beautiful relation of Friendship. Here, you will find latest collection of Friendship day status quotes which you can exchange with your friends through several social networking Medias and greet them with loads of blessings and happiness.

Friendship Day Status

Friendship Day Status

Mèrì Rooh Wìch Mèrà Yààr Wàsdà,
Mèrì Àkhààn Wìch Usdà Dèèdàr Wàsdà,
Mèìn Nu Àpnày Dàrd Dì Pàrwà Nàhì,
Pàr Ràb Kàrày Hàr Wàqt Ràhày Mèrà Yààr Hàsdà!
Happy Friendship Day …!!

Pàrchàì Ààp Kì Hàmàrè dìL Mè Hàì, Yààdèn Ààp Kì Hàmàrì Ànkho Mè Hàì, Kàìsè Bhulàyèn Hum Ààp Ko Mèrè Dost, Dostì Ààp Kì Hàmàrì Sàànso Mè Hà .
Happy Friendship Day …!!

Friendship Day Status for Whatsapp

Friendship Day Status for Whatsapp

Yààr Dì Gulàmì Sààdè Pyàr Dà Àsool Àè, Ìk Dujè Bìnà, Sàdì Zìndàgì Fàzool Àè, Dunìà Kolo Tàn Àssì Pànì Vì Nì Mànggdè, Tèrè Hàthon yààrà Zèhàr Vì Kàbool Àè..
Happy Friendship Day …!!

Nothing but heaven itself is better than a friend who is really a friend. Happy Friendship Day

Friendship Day Status for Whatsapp

Friendship Day Status for Whatsapp

Your friend is the man who knows all about you, and still likes you. -Elbert Hubard

‘Friendship is the golden thread that ties the heart of the entire world.’

Friendship Day Wishes Quotes in Tamil & Marathi

Friendship Day Quotes Wishes – Friendship is huge collection of heartiest emotions, sharing, understanding and love. It never fades and never ends too, it only remind us that our life is just imperfect without our Friends. As, the 2016’s Friendship day is approaching soon, so, here check out our amazing gatherings of Friendship day wishes quotes. And imbibe the spirit of Friendship day by sending these wishes and quotes to your friend and showcase your heartfelt feelings towards them.

Friendship Day Wishes

Friendship Day Wishes

Ènodu nààtpu ènum nàrìl ìnàìnthà
Nànbàr ènum nàrumànà màlàrgàlàè
Vàrudàthìrku oru muràì pookum ìnnànnààlìl
Nìmìdàthìrku oru muràì èn nènjìl thontrum ungàlukku
Èn ìnìà nànbàrgàl thìnà nàlvààlthukàl

Nà sàmpànàrè àkhànd swàpn àsàvè,
Nà boltà àìku yètìl àsè shàbd àsàvèt,
Grìshmàt pàus pàdtìl àsè dhàg àsàvèt,
Ànì nà màgtà sàth dètìl àsè mìtrà àsàvèt…
Happy Friendship Day …!!

Friendship Day Wishes

Friendship Day Wishes

Jìvàn ààhè Tèthè Ààthvàn ààhè..
Ààthvàn ààhè tèthè Bhàvnà ààhè..
Bhàvnà ààhè tèthè Màìtrì ààhè,
Àànì Màìtrì ààhè tèthè nàkkìch.
Happy Friendship Day …!!

That awesome moment when you’re telling a lie and your best friend notices and joins you.

Friendship is never forgettable in your whole life. It is always sweet like chocolate but never bitter like Neem.

Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose” Happy Friendship Day…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Happy Friendship Day 2016 Messages SMS Quotes Images Pics For Whatsapp Status / Dp © 2016 Frontier Theme